คณะผู้บริหาร


ชารัด เมห์โรทรา
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประเทศ ตันกุรานันท์
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มเทคโนโลยี
ฮาว ริ เร็น
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการตลาด
ลาร์ส มาร์คุส แอดอุรทุสซัน
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มกิจการองค์กร
ซาดัท ซามาน
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ
ทิพยรัตน์ แก้วศรีงาม
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานขาย
นาฎฤดี อาจหาญวงศ์
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
นกุล เซห์กัล
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการเงิน