โปรโมชั่นสมาร์ทโฟน

คณะผู้บริหารชารัด เมห์โรทรา
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร


ประเทศ ตันกุรานันท์
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มเทคโนโลยี

ฮาว ริ เร็น
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการตลาด

ลาร์ส มาร์คุส แอดอุรทุสซัน
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มกิจการองค์กร

ราจีฟ บาวา
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ

ทิพยรัตน์ แก้วศรีงาม
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานขาย

นาฎฤดี อาจหาญวงศ์
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

ดิลิป ปาล
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการเงิน