คณะผู้บริหารอเล็กซานดรา ไรช์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร


ประเทศ ตันกุรานันท์
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มเทคโนโลยี

ดิลิป ปาล
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการเงิน

นาฎฤดี อาจหาญวงศ์
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

ราจีฟ บาวา
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มกิจการองค์กรและพัฒนาธุรกิจ

ทิพยรัตน์ แก้วศรีงาม
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานขาย

ฮาว ริ เร็น
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการตลาด