คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน ดังนี้

ประธานกรรมการ
นายบุญชัย เบญจรงคกุล

รองประธานกรรมการ
นายเพตเตอร์ บอเร่ เฟอร์เบิร์ค

กรรมการอิสระ
นางชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์

กรรมการอิสระ
นายจุลจิตต์ บุณยเกตุ

กรรมการอิสระ
นางกมลวรรณ วิปุลากร

กรรมการอิสระ
นายสตีเฟ่น วูดรุฟ ฟอร์ดแฮม

กรรมการ
นายซเวเร่ เพ็ดเดอร์เซ็น

กรรมการ
นางทูเน่ ริปเปล

กรรมการ
นายฮากุน บรัวเช็ท เชิร์ล

กรรมการ
นายกุนน่าร์ โจฮัน เบอร์เทลเซ่น