button survey
เลือกแพ็กเกจความสนุก
 • TriNet
 • โปรอื่น ๆ
 • เลือกแพ็กเกจความสนุก

เลือกแพ็กเกจความสนุก

เดินเล่นสนุกกับ dtac wifi และแพ็กเกจที่คุณเลือกได้ทั้งแบบรายชั่วโมง รายวัน หรือรายเดือน แพ็กเกจรายชั่วโมงแพ็กเกจรายวันแพ็กเกจรายเดือน
ค่าบริการ
19
(บาท)
39
(บาท)
69
(บาท)
สมัครโทร*104*619#*104*639#*104*669#

หมายเหตุ
 • ลูกค้าดีแทคและแฮปปี้ที่มีบริการ dtac wifi ใช้ได้ไม่จำกัดรวมอยู่ในแพ็กเกจหลัก โทร. *4000# เพื่อขอรับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านได้ทันที
 • สำหรับลูกค้าองค์กรติดต่อ โทร. 0-2202-8686
เงื่อนไขการใช้บริการ
ข้อมูลสำหรับผู้ขอใช้บริการบริการเสริม dtac wifi
บริการเสริม dtac wifi เป็นบริการสื่อสารข้อมูลไร้สายเพื่อการเข้าถึงโครงข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยเทคโนโลยี Wireless LAN หรือที่เรียกกันว่า Wi-Fi โดยมีจุดให้บริการในพื้นที่สาธารณะ ย่านชุมชน หรือสถานประกอบการบางพื้นที่ ซึ่งกรณีผู้ขอใช้บริการมีอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทสมาร์ทโฟนที่สามารถเชื่อมต่อกับจุดให้บริการได้ ก็สามารถติดต่อขอใช้บริการจากผู้ให้บริการ ในการให้บริการเสริม dtac wifi เป็นความร่วมมือระหว่างผู้ได้รับใบอนุญาตให้บริการ WiFi คือ บริษัท ดีแทค บรอดแบนด์ จำกัด หรือ ดีบีบี กับผู้ให้บริการโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ คือ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดสื่อสารสำหรับการเชื่อมต่อไปยังโครงข่ายอินเทอร์เน็ต
 1. ระเบียบการขอใช้บริการ
  ภายใต้การขอใช้บริการเสริม dtac wifi ผู้ขอใช้บริการมีหน้าที่จะต้องศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับบริการเสริม dtac wifi ก่อนการใช้บริการ และต้องใช้บริการภายใต้มาตรการกำกับดูแลตามกฎหมาย และสัญญาการใช้บริการอย่างเคร่งครัด รวมทั้งต้องปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย และกฏเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นโดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย
 2. การให้บริการเสริม dtac wifi เป็นการให้บริการร่วมระหว่าง บริษัท ดีแทค บรอดแบนด์ จำกัด(ดีบีบี) กับบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)(ดีแทค) ซึ่งจะมีการเรียกเก็บค่าใช้บริการเสริม dtac wifi ตามประเภทและอัตราค่าบริการที่ ดีบีบี กำหนด โดยการจัดเก็บค่าบริการผ่านดีแทค ยกเว้นกรณีการส่งเสริมการขาย ซึ่งอาจมีการลด งดเว้น หรือยกเว้นการเรียกเก็บค่าใช้บริการทั้งหมด หรือเพียงบางส่วนตามการกำหนดของผู้ให้บริการในแต่ละช่วงเวลา
 3. การกำหนดจุดให้บริการเพื่อการเชื่อมต่อโครงข่ายอินเทอร์เน็ต หรือการกำหนดรหัสผ่านในการเข้าถึงสิทธิในการใช้บริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเป็นผู้กำหนด และผู้ใช้บริการมีหน้าที่ต้องรักษาความลับของข้อมูลดังกล่าว ซึ่งผู้ใช้บริการทราบดีว่าหากบุคคลอื่นล่วงรู้ข้อมูลดังกล่าว และนำไปใช้บริการในทางที่ทุจริตไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ใช้บริการที่ได้รับการกำหนดรหัสผ่านจะมีความผิดตามกฎหมายทั้งทางอาญา และทางแพ่ง โดยผู้ให้บริการไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือมีส่วนในการรับรู้ ยินยอม หรือสนับสนุนให้เกิดการกระทำความผิดกฎหมายในทุกกรณี และผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามกฎหมายสูงสุดสำหรับผู้ขอใช้บริการที่ฝ่ายฝืนต่อกฎหมาย หรือใช้บริการโดยผิดเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในสัญญาใช้บริการ
 4. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงแก้ไข เพิ่มเติม ระงับชั่วคราว หรือยกเลิกการให้บริการ ประเภทบริการ อัตราค่าบริการ จุดให้บริการ หรือพื้นที่ให้บริการ
 5. คุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการ รัศมีและพื้นที่การให้บริการของบริการเสริม dtac wifi อาจมีข้อขัดข้องชั่วคราว หรือการถูกจำกัดด้วยเทคโนโลยี นโยบายในการให้บริการ ปริมาณและจำนวนการใช้บริการ ความสามารถของเครื่องมือและอุปกรณ์ คุณภาพและมาตรฐานรวมทั้งความสามารถของโครงข่ายอินเทอร์เน็ตปลายทาง
 6. เมื่อผู้ขอใช้บริการ ได้แสดงเจตนาขอใช้บริการ และผู้ให้บริการได้อนุมัติให้ใช้บริการ โดยการกำหนดรหัสผ่านให้แก่ผู้ขอใช้บริการแล้ว ถือว่าผู้ขอใช้บริการได้ศึกษาข้อมูล รับทราบเงื่อนไข และข้อกำหนดของสัญญาการให้บริการอย่างครบถ้วนแล้ว และยินยอมปฏิบัติตามสัญญาใช้บริการนับตั้งแต่วันที่ได้รับความยินยอมจากผู้ให้บริการจนกว่าจะมีการแจ้งขอยกเลิกการใช้บริการตามที่กฎหมายกำหนด
 7. ผู้ใช้บริการสามารถสมัครเข้าขอใช้บริการผ่านช่องทาง ดังนี้
  • 1678 ดีแทคคอลเซ็นเตอร์ (คิดค่าบริการครั้งละ 3 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
  • สำนักงานบริการลูกค้าดีแทค
  • ดีแทค เซ็นเตอร์
  • ระบบตอบรับอัตโนมัติ โทร *1004 (ไม่คิดค่าบริการ และสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาเท่านั้น)
  • บริการด่วนพิเศษ (ไม่คิดค่าบริการ และสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาเท่านั้น)
 8. การกำหนดรหัสผ่าน
  • สำหรับผู้ใช้บริการแบบรายเดือนรายใหม่และรายปัจจุบันที่ใช้บริการ dtac wifi จะได้รับชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password) สำหรับใช้บริการ
  • กรณีผู้ใช้บริการลืม รหัสผ่าน (Password) ของ dtac wifi สามารถขอรับ รหัสผ่าน (Password) ใหม่ได้ โดยโทร *4000#  สำหรับภาษาไทย และ *4000*9# สำหรับภาษาอังกฤษ (ไม่คิดค่าบริการ) หรือติดต่อ 1678 ดีแทคคอลเซ็นเตอร์ (คิดค่าบริการครั้งละ 3 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
  • ผู้ใช้บริการมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษา ชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password) ของตนเองเป็นความลับ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการลักลอบการใช้บริการ dtac wifi
  • ในกรณีที่ผู้ใช้บริการ dtac wifi ไม่ได้ทำการ Log out หรือไม่ได้ใช้บริการติดต่อกันเกิน 30 นาที ระบบจะทำการ Log out ให้โดยอัตโนมัติ หลังจากการตัดการใช้งานนี้แล้ว หากต้องการใช้งานต่อผู้ใช้บริการจะต้องปิดและเปิดการเชื่อมต่อสัญญาณใหม่อีกครั้ง
  • ผู้ใช้บริการในขณะหนึ่ง (Concurrent users) สำหรับการเชื่อมต่อสัญญาณ dtac wifi จะมีผู้ใช้งานเพียง 1 ผู้ใช้บริการต่อการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่าน dtac wifi ต่อครั้งเท่านั้น
  • ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการ dtac wifi ด้วยสัญญาณ @ dtac wifi ในจุดให้บริการที่กำหนด โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ให้บริการได้ที่ www.dtac.co.th/wifi หรือ สอบถามข้อมูลได้ที่ 1678 ดีแทคคอลเซ็นเตอร์ (คิดค่าบริการครั้งละ 3 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
 9. ข้อสงวนสิทธิ
  • ผู้ใช้บริการจะไม่นำบริการ dtac wifi ที่ได้รับจากบริษัทไปให้ผู้อื่นใช้ หรือให้บริการต่อ หรือดำเนินการอย่างใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดภัยต่อสังคม และความมั่นคงหรือความสงบเรียบร้อยของประเทศ หรือขัดต่อความเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ขัดต่อกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับของราชการ หรือก่อให้เกิดความเสียหาย แก่บุคคลใด
  • ผู้ให้บริการไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายอันเกี่ยวกับการใช้ dtac wifi ของผู้ใช้บริการ และ/หรือการกระทำใดๆ ที่ผู้ใช้บริการได้กระทำผ่านโครงข่ายโทรคมนาคม ไม่ว่าผู้ใช้บริการจะได้กระทำด้วยตนเอง หรือร่วมกันกับผู้อื่นหรือไม่ก็ตาม
  • ในระหว่างการให้บริการฯ ระบบจะมีการตัดการเชื่อมต่อของบริการ dtac wifi กับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทุกๆ 360 นาที (Session time out)  เพื่อตรวจสอบและบันทึกปริมาณการใช้งาน หลังจากการตัดการใช้งานนี้แล้วหากต้องการใช้งานต่อ ซึ่งหากผู้ใช้บริการประสงค์จะใช้บริการ dtac wifi ต่อไปสามารถเชื่อมต่อสัญญาณใหม่อีกครั้ง
  • การให้บริการรับส่งข้อมูลบนเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต Wi-Fi ที่ผู้ให้บริการนำมาให้บริการภายใต้การอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการในโครงข่าย ซึ่งอาจมีข้อจำกัดในบางสถานที่ บางช่วงเวลา โดยความเร็วการใช้งานด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต Wi-Fi ขึ้นอยู่กับพื้นที่การให้บริการ จำนวนผู้ใช้บริการ อุปกรณ์การเชื่อมต่อ และการตั้งค่าของเครื่องอุปกรณ์ ซึ่งมีความหมายว่าในการใช้บริการในแต่ละครั้งมิได้เป็นการให้บริการด้วยความเร็วสูงสุดอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งการเคลื่อนที่ของอุปกรณ์การเชื่อมต่อในระหว่างการใช้บริการ อาจมีผลต่อการรับส่งข้อมูลชั่วคราวและการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในการรับส่งข้อมูลได้ ซึ่งผู้ใช้บริการควรศึกษาข้อมูลการใช้บริการให้ครบถ้วน

ภายใต้การรับสิทธิ์การใช้บริการเสริมรับส่งข้อมูลบนเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต Wi-Fi
 1. ผู้ใช้บริการต้องยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โดยผู้ใช้บริการมีหน้าที่ต้องตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นระยะๆ จากเว็บไซต์ หรือสอบถามข้อมูลจากสำนักงานบริการลูกค้าดีแทคทั่วประเทศ
 2. ผู้ให้บริการจะเป็นผู้กำหนดสิทธิ์ในการใช้บริการรับส่งข้อมูลบนเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต Wi-Fi ในแต่ละประเภท เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโครงข่าย และการอำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารของผู้ใช้บริการในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งอาจมีผลให้ผู้ใช้บริการถูกจำกัดความเร็วในการรับส่งข้อมูล สำหรับการใช้งาน Bit Torrent หรือการดาวน์โหลดและอัพโหลดไฟล์ หรือการใช้งานอื่นใดที่ต้องมีการรับส่งข้อมูลในปริมาณมากอย่างต่อเนื่อง
 3. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการบริหารจัดการปริมาณการรับส่งข้อมูลและความเร็วในการรับส่งข้อมูล หรือการเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบการให้บริการอินเทอร์เน็ต เพื่อความเท่าเทียม เป็นธรรม และประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโครงข่ายโทรคมนาคม
 4. สิทธิ์การใช้งานบนเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต Wi-Fi เป็นไปตามจำนวนที่ผู้ใช้บริการได้รับสิทธิ์ในแต่ละรายการส่งเสริมการขายที่สมัคร จะรวมทั้งการให้บริการที่อยู่ในพื้นที่และนอกพื้นที่การให้บริการ dtac wifi 
 5. ผู้ให้บริการไม่สนับสนุนหรือมีส่วนร่วมในการให้ผู้ใช้บริการใช้ประโยชน์จากบริการ dtac wifi อันเข้าข่ายละเมิดต่อกฎหมาย หรือเงื่อนไขการให้บริการในทุกรูปแบบ หากตรวจสอบพบข้อเท็จจริง หรือมีผู้ร้องเรียน ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการยุติการใช้บริการที่เป็นการกระทำละเมิดดังกล่าวทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 6. คุณภาพของการใช้บริการ dtac wifi อาจลดลงหรือไม่สามารถใช้บริการได้ ขึ้นอยู่กับพื้นที่ ตำแหน่งในการใช้บริการ dtac wifi ที่ไม่เหมาะสมแก่การรับสัญญาณ
 7. ความเร็วในการเชื่อมต่อสัญญาณ dtac wifi อาจมีผลจากหลายปัจจัย เช่น สภาพอุปกรณ์ ความเร็วในการเชื่อมต่อของอินเทอร์เน็ตและความคับคั่งของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รวมถึงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซด์ที่เข้าเยี่ยมชมและปัจจัยอื่นๆ อีกหลายประการ
 8. ผู้ให้บริการมีการรักษาความปลอดภัยตามสมควรสำหรับระบบ dtac wifi อย่างไรก็ตามผู้ใช้บริการต้องใช้ความระมัดระวังหรือใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยของอุปกรณ์การใช้งาน หรืออุปกรณ์ไร้สายอื่นๆ จาก ผู้ลักลอบ หรือจากไวรัส
 9. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย เสียหายของข้อมูล อันเนื่องมาจากความล่าช้า, เหตุขัดข้องของการรับส่งข้อมูล หรือ การล้มเหลวของการเข้าสู่ระบบ
 10. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบต่อการดาวน์โหลดข้อมูลหรือเนื้อหาที่เป็นอันตรายจากอินเทอร์เน็ตทั้งนี้ผู้ใช้บริการเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว และต้องแน่ใจว่า เนื้อหาหรือข้อมูลที่ดาวน์โหลดนั้นมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้
 11. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบต่อการรั่วไหลของข้อมูลที่เป็นความลับ ซึ่งเก็บไว้ในระบบหรือส่งผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้
 12. สิทธิประโยชน์ในการใช้บริการ dtac wifi ข้างต้นนี้ทั้งหมดไม่สามารถแลกคืน เปลี่ยนเป็นเงินสด หรือ โอนสิทธิให้ผู้อื่นได้
 13. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกการใช้บริการ dtac wifi หากผู้ให้บริการพิจารณาเห็นว่ามีการนำบริการ dtac wifi ไปใช้ในทางแสวงหากำไรโดยทุจริต  ผิดกฎหมาย ตามที่ผู้ให้บริการเห็นสมควร

เงื่อนไขและสัญญาการให้บริการเสริม dtac wifi
เงื่อนไขและข้อกำหนดในการขอใช้บริการ
 • สำหรับผู้ใช้บริการระบบจดทะเบียนประเภทบุคคลธรรมดา 
 • อัตราค่าบริการตามแพ็กเกจ "dtac wifi" มีรายละเอียดดังนี้
  • แพ็กเกจ dtac wifi 1ชั่วโมง นาน 1วัน จ่าย 19 บาท ใช้ได้ถึง 24:00 น. ของวันที่สมัคร ครบกำหนดแล้วสมัครใหม่ ไม่ต่ออายุให้อัตโนมัติ
  • แพ็กเกจ dtac wifi ใช้ได้ไม่จำกัด นาน1วันจ่าย 39 บาท ใช้ได้ถึง 24:00 น. ของวันที่สมัคร ครบกำหนดแล้วสมัครใหม่ ไม่ต่ออายุให้อัตโนมัติ
  • แพ็กเกจ dtac wifi ใช้ได้ไม่จำกัด เดือนละ 69 บาท คิดค่าบริการทุกเดือน ใช้ได้นาน 12 เดือน
 • สำหรับผู้ใช้บริการระบบจดทะเบียนประเภทนิติบุคคล/องค์กรภาครัฐหรือองค์กรภาคธุรกิจ
  • แพ็กเกจ dtac wifi ใช้ได้ไม่จำกัด เดือนละ 69 บาท คิดค่าบริการทุกเดือน ใช้ได้นาน 12 เดือน
 • สำหรับผู้ให้บริการระบบเติมเงิน
  • แพ็กเกจ dtac wifi 1 ชั่วโมง นาน 1 วัน จ่าย 19 บาท ใช้ได้ถึง 24:00 น. ของวันที่สมัคร ครบกำหนดแล้วสมัครใหม่ ไม่ต่ออายุให้อัตโนมัติ
  • แพ็กเกจ dtac wifi ใช้ได้ไม่จำกัด นาน 1 วันจ่าย 39 บาท ใช้ได้ถึง 24:00 น. ของวันที่สมัคร ครบกำหนดแล้วสมัครใหม่ ไม่ต่ออายุให้อัตโนมัติ
  • แพ็กเกจ dtac wifi ใช้ได้ไม่จำกัด เดือนละ 69 บาท คิดค่าบริการทุกเดือน ใช้ได้นาน 12 เดือน
เงื่อนไขการรับสิทธิตามรายการส่งเสริมการขาย
 • ผู้ใช้บริการสามารถสมัครขอรับสิทธิในการรายการส่งเสริมการขายต่าง ๆ ในแต่ละช่วงเวลาได้ตามที่ผู้ให้บริการกำหนด โดยผู้ใช้บริการมีหน้าที่ต้องศึกษาเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายทั้งบริการปกติ หรือบริการเสริมก่อนการใช้บริการทุกครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้บริการในต่างประเทศ ผู้ใช้บริการจะต้องศึกษาข้อมูล เงื่อนไข ข้อจำกัดในการใช้บริการทุกครั้ง ซึ่งอาจมีบริการบางประเภท หรือการใช้บริการเครือข่ายร่วมในต่างประเทศบางเครือข่ายที่อาจมีการเรียกเก็บค่าบริการที่แตกต่างจากผู้ให้บริการในประเทศ โดยหากผู้ให้บริการในต่างประเทศมีการเรียกเก็บค่าบริการจากการนำบริการไปใช้ในต่างประเทศ ผู้ให้บริการจะเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการตามอัตราที่กำหนด
 • กรณีหมดระยะเวลาการรับสิทธิ์ผู้ใช้บริการสามารถขอสมัครใช้บริการใหม่ได้ โดยเสียค่าบริการตามที่ผู้ให้บริการกำหนด
 • อัตราค่าบริการดังกล่าว ไม่รวมค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามปกติ ค่าบริการ SMS ค่าบริการ MMSค่าบริการดาวน์โหลดข้อมูลผ่านผู้ให้บริการแต่ละราย ค่าบริการข่าวสาร ค่าบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ค่าโทรศัพท์ข้ามแดน และค่าบริการเสริมอื่นๆ หากผู้ใช้บริการต้องการสมัครใช้บริการเสริมหรือบริการดาวน์โหลดข้อมูลผ่านผู้ให้บริการอื่น ๆ ผู้ใช้บริการต้องศึกษาเงื่อนไขการใช้บริการของผู้ให้บริการแต่ละรายให้ชัดเจนก่อนใช้บริการ
 • อัตราค่าบริการข้างต้นนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • แพ็กเกจ dtac wifi แบบกำหนดชั่วโมงการใช้งาน จะเริ่มนับจำนวนการใช้งานตั้งแต่การเข้าสู่ระบบ dtac wifi สำเร็จเป็นครั้งแรก เมื่อนับจำนวนการใช้งานครบตามกำหนด ระบบจะทำการตัดการใช้งานโดยอัตโนมัติ
 • เมื่อสมัครแพ็กเกจสำเร็จระบบจะส่ง SMS ยืนยันการสมัคร ผู้ใช้บริการสามารถเริ่มใช้บริการ dtac wifi ได้หลังจากได้รับการยืนยัน
อ่านหน้านี้แล้วคุณอยากบอกเพื่อนว่า