ศูนย์รวมบริการใจดี

บริการใจดี

มีให้เลือกใช้มากมาย สบายใจทุกการใช้งาน

 1. รายละเอียด

  บริการ “ใจดีให้ยืม” สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์แบบเติมเงินจากดีแทค ผู้ใช้บริการสามารถยืมเงินฉุกเฉินได้ครั้งละ 10,20,30,40,50,60,70,80,90 หรือ 100 บาท (ไม่เพิ่มวันใช้งาน)

 2. วิธีการสมัคร

  • บริการด่วนพิเศษ (USSD) พิมพ์ *110*ค่ายืมที่ต้องการ (หลักสิบ เช่น 10,20)# กดโทรออก สำหรับข้อความตอบกลับภาษาไทยพิมพ์ *110*ค่ายืมที่ต้องการ (หลักสิบ เช่น 10,20)*9# กดโทรออก สำหรับข้อความตอบกลับภาษาอังกฤษ หรือ กด *110#  ยืม 40 บาท
  • ระบบตอบรับอัตโนมัติ (IVR) โทร *100
  • ระบบตอบรับอัตโนมัติ (IVR) โทร *1010
  • บริการผ่านเว็บที่ www.dtac.co.th
  • ตรวจสอบจำนวนเงินที่สามารถยืมได้ พิมพ์ *110*0# กดโทรออก สำหรับข้อความตอบกลับภาษาไทย, พิมพ์ *110*0*9# กดโทรออก สำหรับข้อความตอบกลับภาษาอังกฤษ
 3. อัตราค่าบริการ

  • ยืม 10 บาท ค่าบริการ 2 บาท
  • ยืม 20 บาท ค่าบริการ 2 บาท
  • ยืม 30 บาท ค่าบริการ 2 บาท
  • ยืม 40 บาท ค่าบริการ 3 บาท
  • ยืม 50 บาท ค่าบริการ 3 บาท
  • ยืม 60 บาท ค่าบริการ 4 บาท
  • ยืม 70 บาท ค่าบริการ 5 บาท
  • ยืม 80 บาท ค่าบริการ 5 บาท
  • ยืม 90 บาท ค่าบริการ 6 บาท
  • ยืม 100 บาท ค่าบริการ 6 บาท
 4. คุณสมบัติและเงื่อนไขการขอใช้บริการ

  • ผู้ใช้บริการต้องมียอดการใช้งานสะสมในระบบตั้งแต่ 200 บาทขึ้นไปนับแต่เปิดใช้บริการ และมียอดการใช้งานในเดือนล่าสุด 20 บาทขึ้นไป
  • ผู้ใช้บริการจะต้องมีสถานะปกติ โดยมีจำนวนวันคงเหลืออย่างน้อย 1 วัน ณ วันที่ใช้บริการ
  • ผู้ใช้บริการจะต้องมียอดเงินคงเหลือในกระเป๋าหลักตั้งแต่ 0 บาท ขึ้นไป
  • ผู้ใช้บริการสามารถเลือกยอดเงินที่ต้องการยืมได้ตามที่ระบบกำหนดให้เท่านั้น
  • ผู้ใช้บริการต้องไม่อยู่ในระหว่างขอโอนย้ายเครือข่าย
  • ระบบจะเติมเงินตามจำนวนที่ผู้ใช้บริการ ทำรายการเข้ามา โดยไม่เพิ่มวันใช้งาน และระบบจะส่ง SMS ยืนยันการเติมเงินภายใน 24 ชั่วโมง
  • ผู้ใช้บริการจะต้องเสียค่าบริการตามยอดเงินที่ทำการยืมต่อครั้ง โดยค่าบริการจะถูกหักหลังการเติมเงินครั้งถัดไป ระบบจะตัดจากเงินที่เติมในแต่ละครั้งจนครบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) จากเลขหมายโทรคมนาคมของผู้ใช้บริการ
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขายนี้ตามความเหมาะสม
 1. วิธีการสมัคร

  • บริการด่วนพิเศษ (USSD) กด *117# สำหรับข้อความตอบกลับภาษาไทย หรือ กด *117*9# สำหรับข้อความตอบกลับภาษาอังกฤษ
  • ผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติ (IVR) โทร *100
  • ผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติ (IVR) โทร *1017
 2. อัตราค่าบริการ

  ค่าธรรมเนียม 1 บาท
  ลูกค้าจะสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ 30 นาทีที่ความเร็วสูงสุด 384 Kbps

 3. คุณสมบัติและเงื่อนไขการขอใช้บริการ

  • ผู้ใช้บริการจะสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ 30 นาทีที่ความเร็วสูงสุด 384 Kbps
  • รับสิทธิ์ได้วันละ 1 ครั้ง สูงสุด 4 ครั้ง / เดือน
  • ผู้ใช้บริการต้องมียอดเงินคงเหลือไม่เกิน 5 บาท
  • ผู้ใช้บริการต้องมียอดการใช้งานสะสมตั้งแต่เปิดเบอร์ในระบบ ตั้งแต่ 200 บาทขึ้นไป
  • ผู้ใช้บริการต้องมีสถานะปกติโดยมีจำนวนวันคงเหลืออย่างน้อย 1 วัน ณ วันที่ใช้บริการ
  • ผู้ใช้บริการจะต้องรอรับ SMS ยืนยันก่อนเริ่มใช้งาน
  • ระบบจะคิดค่าธรรมเนียม 1 บาทต่อครั้ง
 1. วิธีการสมัคร

  • บริการด่วนพิเศษ กด *112* เบอร์มือถือผู้รับโอน 10หลัก * จำนวนเงินที่ต้องการโอน(20ถึง200บาท)#

  • ระบบตอบรับอัตโนมัติ (IVR) โทร.*1012
  • บริการผ่าน www.dtac.co.th ระบบจะส่ง SMS แจ้งให้ผู้โอน และผู้รับโอนเมื่อทำรายการสำเร็จ
 2. อัตราค่าบริการ

  ครั้งละ 2 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

 3. คุณสมบัติและเงื่อนไขการขอใช้บริการ

  • ผู้ใช้บริการสามารถโอนได้เฉพาะมูลค่าเงินคงเหลือในระบบได้ตั้งแต่ 20 – 200 บาทต่อครั้ง โดยไม่สามารถโอนวันคงเหลือได้
  • ทั้งนี้สามารถโอนได้สูงสุดไม่เกิน 2 ครั้งต่อวันและไม่เกิน 400 บาทต่อเดือนปฏิทิน
  • ผู้ใช้บริการต้องมียอดการใช้งานสะสมในระบบตั้งแต่ 200 บาทขึ้นไปตั้งแต่เปิดเบอร์ มีมูลค่าเงินคงเหลือเพียงพอกับจำนวนเงินที่โอนรวมค่าบริการ และมียอดคงเหลือหลังจากโอนเงินแล้วไม่ต่ำกว่า 10 บาท
  • ผู้โอนที่เคยใช้บริการใจดีให้ยืม แม้จะยังมียอดค้างชำระ สามารถใช้บริการได้ ถ้ามียอดเงินคงเหลือในกระเป๋าหลักเพียงพอตามเงื่อนไขของบริการ
  • ผู้โอน และผู้รับโอนจะต้องเป็นผู้ใช้บริการโทรศัพท์แบบเติมเงินจากดีแทค ที่มีสถานะปกติและมีวันใช้งานคงเหลืออย่างน้อย 1 วัน
 1. วิธีการสมัคร

  • บริการด่วนพิเศษ กด *113* จำนวนวันที่ต้องการ (30วัน/90วัน/180วัน) # สำหรับข้อความตอบกลับภาษาไทย,
   พิมพ์ *113*จำนวนวันที่ต้องการ (30วัน/90วัน/180วัน)*9# กดโทรออก สำหรับข้อความตอบกลับภาษาอังกฤษ
  • ระบบตอบรับอัตโนมัติ (IVR) โทร *100
  • ผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติ (IVR) โทร *1013
  • บริการผ่านเว็บที่ www.dtac.co.th
 2. อัตราค่าบริการ

  • ครั้งละ 2 บาทต่อการขอวัน 30 วัน
  • ครั้งละ 6 บาทต่อการขอวัน 90 วัน
  • ครั้งละ 12 บาทต่อการขอวัน 180 วัน
  • อัตราดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว โดยระบบจะส่ง SMS แจ้งผู้ใช้บริการเมื่อทำรายการสำเร็จ
 3. คุณสมบัติและเงื่อนไขการขอใช้บริการ

  • ผู้ใช้บริการต้องมียอดการใช้งานสะสมในระบบตั้งแต่ 200 บาทขึ้นไปตั้งแต่เปิดเบอร์ และต้องมีสถานะปกติโดยมีจำนวนวันคงเหลืออย่างน้อย 1 วัน ณ วันที่ใช้บริการ
  • ผู้ใช้บริการสามารถมีวันใช้งานสะสมสูงสุดไม่เกิน 365 วันหลังจากใช้บริการ
  • ผู้ใช้บริการที่เคยใช้บริการใจดีให้ยืม จะต้องคืนเงินให้ยืมพร้อมค่าบริการ และไม่มียอดค้างชำระก่อนใช้บริการนี้
 1. รายละเอียด

  วันหมด ค่าโทรหมด โทรออกไม่ได้ ดีแทคเติมเงินช่วยแจ้ง เบอร์ปลายทางให้โทรกลับ โดยจะส่งข้อความถึงปลายทางให้โทรกลับทันที ได้ทุกเครือข่าย ใช้บริการได้เดือนละไม่เกิน 30 ครั้ง

 2. วิธีการสมัคร

  • บริการด่วนพิเศษ กด *114* เบอร์มือถือปลายทาง 10 หลัก # ละกดโทรออก สำหรับข้อความเรียกโทรกลับภาษาไทยซึ่งระบบจะส่งข้อความ SMS แจ้งหมายเลขปลายทางให้โทรกลับ โดยไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมการใช้บริการ
  • โทรเข้าระบบตอบรับอัตโนมัติ *1014 เพื่อทำรายการตามเสียงตอบรับอัตโนมัติได้
 3. อัตราค่าบริการ

  ไม่มี

 4. คุณสมบัติและเงื่อนไขการขอใช้บริการ

  • กรณีลูกค้าแบบเติมเงินที่มีสถานะปกติที่ยังมีวันคงเหลืออย่างน้อย 1วัน และต้องมียอดเงินคงเหลือไม่เกิน 5 บาท รวมถึงจำนวนเงินติดลบสามารถใช้บริการได้
  • กรณีลูกค้าแบบเติมเงินที่มีสถานะที่ไม่มีวันคงเหลือ ไม่สามารถโทรออกได้
  • ในเดือนนั้นๆ ยังคงเหลือสิทธิในการใช้บริการนี้ ซึ่งสิทธิในการใช้บริการเป็น 30 ครั้งต่อเดือนตามรอบเดือนปฏิทิน
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขายนี้ตามความเหมาะสม
 1. วิธีการใช้บริการ

  • โทร *1021
  • ยื่นมือถือให้ฝรั่งคุยกับพนักงานของดีแทคเติมเงิน พนักงานจะเป็นล่ามแปลให้
  • ให้บริการทั้งการแปลภาษาจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
  • แปลภาษาที่ใช้สนทนาทั่วไปเท่านั้น ไม่ใช่ทางการค้า และ ไม่รวมศัพท์เฉพาะเช่น ศัพท์การแพทย์
 2. อัตราค่าบริการ

  ค่าบริการคิดตามโปรโมชั่นค่าโทรที่ใช้งานอยู่

 1. รายละเอียด

  สมัครครั้งเดียว หลังจากสมัครเสร็จแล้วทุกครั้งที่ทำการโทรออกจะได้ยินเสียงรายงานเมื่อเลขปลายทางที่โทรไปเป็นเบอร์ดีแทค เหมาะสำหรับใช้ร่วมกับโปรโมชั่นการโทรในเครือข่าย หรือซูเปอร์เมาท์

 2. วิธีการสมัคร

  • โทร *100 แล้วทำตามขั้นตอน
  • โทร *7102
 3. อัตราค่าบริการ

  ไม่มี