button survey
ซิมปาท่องโก๋

ซิมปาท่องโก๋

1 แพ็กมี 2 ซิม 2 หมายเลข
โทรหากันเพียงนาทีละ 2 สตางค์ ตลอด 24 ชั่วโมง

 ซิมปาท่องโก๋ 199ซิมปาท่องโก๋ 299
ราคาซิม
199

(บาท)

โทรฟรี 60 บาท/ซิม วันใช้งาน 30 วัน
ทันทีที่เปิดใช้บริการ
 


299

(บาท)

โทรฟรี 100 บาท/ซิม วันใช้งาน 30 วัน
ทันทีที่เปิดใช้บริการ
 

โทรหาเบอร์คู่ในแพ็กนาทีละ 2 สต.
โทรเบอร์ดีแทคนาทีละ 66 สต.
โทรหาเบอร์อื่นนาทีละ 99 สต.
โทรไปหมายเลขพิเศษขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการแต่ละราย
ใช้สิทธิ์ได้ถึงวันที่30 ก.ย. 56
อัตราค่าบริการเสริม
ส่ง SMS
ภายในประเทศ
3 บาท / ข้อความ / หมายเลข
ส่ง SMS
ไปต่างประเทศ
8 บาท / ข้อความ / หมายเลข
ส่ง MMS
ภายในประเทศ
5 บาท / ข้อความ / หมายเลข
ส่ง MMS
ไปต่างประเทศ
15 บาท / ข้อความ / หมายเลข
ค่าบริการอินเทอร์เน็ต
ภายในประเทศ
1 บาท / นาที
พร้อมใช้ dtac 3G ความเร็วสูงสุดถึง 384 Kbps 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

หมายเหตุ
 • สิทธิ์การใช้งาน 3G ความเร็วสูงสุด จะรวมการใช้งาน 3G และ EDGE ในทุกที่การให้บริการ

เงื่อนไขการใช้บริการ

 1. ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ซื้อและเปิดใช้บริการซิมปาท่องโก๋ ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2555 โดยจะได้รับอัตราค่าบริการพิเศษโดยอัตโนมัติหลังได้รับการยืนยันทาง SMS ภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากเปิดใช้บริการ สามารถใช้สิทธิ์ได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556 แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้
  1. แพ็กซิมราคา 299 บาท จะได้รับซิมการ์ด 2 ซิม 2 หมายเลข พร้อมค่าโทร 100 บาทต่อ 1 ซิม และมีวันใช้งาน 30 วัน
  2. แพ็กซิมราคา 199 บาท จะได้รับซิมการ์ด 2 ซิม 2 หมายเลข พร้อมค่าโทร 60 บาทต่อ 1 ซิม และมีวันใช้งาน 30 วัน
 2. อัตราค่าบริการต่าง ๆ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) มีอัตราค่าบริการ ดังนี้
  1. ซิมคู่ (เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ผู้ให้บริการกำหนดในแต่ละแพ็กซิม) สามารถโทรหากันได้ในอัตรานาทีละ 2 สตางค์ 
   ตลอด 24 ชั่วโมง คิดเป็นนาที
  2. โทรหาเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเครือข่ายดีแทค คิดค่าโทรนาทีละ 70  สตางค์ คิดเป็นนาที
  3. โทรหาเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่อื่น ๆ คิดค่าโทรนาทีละ 1.05 บาท คิดเป็นนาที
  4. ส่ง SMS คิดข้อความละ 3.21 บาทต่อเลขหมาย (ข้อความภาษาไทย 70 ตัวอักษร/ข้อความ/เลขหมาย ข้อความภาษา อังกฤษ 160 ตัวอักษร/ข้อความ/เลขหมาย ในกรณีส่งข้อ ความเกินกว่าที่กำหนดข้างต้นหรือมีสัญลักษณ์พิเศษอื่น ๆ เพิ่มเติมในข้อความ การคำนวณตัวอักษร/ข้อความ/เลขหมาย อาจมีความแตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามข้อจำกัดทางเทคนิค ของระบบในการส่งข้อความ)
  5. ส่ง MMS ข้อความละ 5.35 บาทต่อเลขหมาย
  6. บริการเสริม Happy internet คิดนาทีละ 1.07 บาท
  7. อัตราค่าบริการส่ง SMS ไปต่างประเทศคิดค่าบริการพิเศษข้อความละ 8.56 บาทต่อเลขหมาย และส่ง MMS ไป ต่างประเทศคิดค่าบริการพิเศษข้อความละ 16.05 บาทต่อเลขหมาย ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555
  8. ผู้ใช้บริการจะได้รับอัตราค่าบริการดังกล่าวโดยอัตโนมัติหลังจากได้รับ SMS ยืนยันโปรโมชั่นภายใน 24 ชั่วโมงหลังจาก เปิดใช้บริการ และสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่เปิดใช้บริการถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2556
 3. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดหมายเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งอยู่ในแต่ละแพ๊กซิมปาท่องโก๋ และกำหนดอัตราค่าบริการโทรนาทีละ 2 สตางค์ ระหว่างเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ระบุไว้ในเแพ๊กซิมปาท่องโก๋เท่านั้น โดยผู้ใช้บริการไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นเลขหมายอื่นนอกเหนือไปจากที่ผู้ให้บริการกำหนดไว้ได้
 4. ซิมปาท่องโก๋ เริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2555 หรือจนกว่าของจะหมด เนื่องจากซิมปาท่องโก๋มีจำนวนจำกัด
 5. อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวมค่าบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ค่าบริการข้ามแดนอัตโนมัติ บริการเสริม WAP, Audio Text บริการเลขหมายพิเศษ และบริการเสริมอื่น ๆ นอกเหนือจากสิทธิ์ที่กล่าวข้างต้น
 6. กรณีโทรหาเลขหมายที่ใช้โปรโมชั่นซิมครอบครัวตัวดีในเครือข่ายนาทีละ 1.50 บาท หรือแฮปปี้ในเครือข่ายนาทีละ 25 สตางค์ พร้อมรับสายได้ตังค์ ระบบจะไม่นำมาคำนวณค่าโทรฟรีหรือแฮปปี้โบนัสสำหรับการรับสาย
 7. หากผู้ใช้บริการเปลี่ยนเป็นรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ หรือเปลี่ยนเป็นระบบจดทะเบียน ถือว่าสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายดังกล่าว 
 8. รายการส่งเสริมการขายนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ให้บริการกำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการ หรือยกเลิกการใช้บริการ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใช้บริการไม่ได้ลงทะเบียนข้อมูลผู้ใช้บริการ หรือมีการใช้งานในลักษณะที่ก่อให้เกิดการขัดข้องทางเทคนิค หรือมีผลกระทบต่อการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการรายอื่น หรือนำซิมการ์ดไปใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อื่นนอกเหนือจากเครืองโทรศัพท์เคลื่อนที่หรืออุปกรณ์เชื่อมต่อประเภทแอร์การ์ด หรืออุปกรณ์อื่นตามมาตรฐานที่ผู้ให้บริการกำหนด
 9. ผู้ใช้บริการสามารถศึกษาเงื่อนไขการให้บริการและเงื่อนไขตามรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ที่  www.dtac.co.th  หรือโทร. 1678 dtac call center (ค่าโทรครั้งละ 3 บาท) ทั้งนี้ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและ/หรือเปลี่ยนแปลงรายการได้ตามที่เห็นสมควรโดยจะแจ้งให้ทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
อ่านหน้านี้แล้วคุณอยากบอกเพื่อนว่า