สำหรับคนชอบคุย ให้โทรเพิ่มทุกเครือข่ายแบบคุ้ม ๆ

เงื่อนไขการใช้บริการ

 1. สำหรับผู้ใช้บริการแบบจดทะเบียนรายปัจจุบันประเภทบุคคลธรรมดา ประเภทองค์กรภาครัฐ ภาคธุรกิจและ SMEs สามารถสมัครรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
 2. อัตราค่าบริการแพ็กเสริม ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
  1. แพ็กเสริมโทรทุกเครือข่าย 1000 นาที 799 บาท
   1. ค่าบริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรอบบิลละ 799 บาท รับสิทธิ์นาน 12 รอบบิลนับตั้งแต่วันที่สมัคร
   2. รับสิทธิ์โทรฟรีทุกเครือข่ายรอบบิลละ 1000 นาที ตลอด 24 ชั่วโมง เฉพาะผู้ใช้บริการที่ใช้รายการส่งเสริมการขายแพ็กเกจ Smartphone More Choice, Smartphone Starter, iPhone หรือ แพ็กเกจที่กำหนดเท่านั้น
  2. แพ็กเสริมโทรทุกเครือข่าย 600 นาที 499 บาท
   1. ค่าบริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรอบบิลละ 499 บาท รับสิทธิ์นาน 12 รอบบิลนับตั้งแต่วันที่สมัคร
   2. รับสิทธิ์โทรฟรีทุกเครือข่ายรอบบิลละ 600 นาที ตลอด 24 ชั่วโมง เฉพาะผู้ใช้บริการที่ใช้รายการส่งเสริมการขายแพ็กเกจ Smartphone More Choice, Smartphone Starter, iPhone หรือ แพ็กเกจที่กำหนดเท่านั้น
  3. แพ็กเสริมโทรทุกเครือข่าย 260 นาที 249 บาท
   1. ค่าบริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรอบบิลละ 249 บาท รับสิทธิ์นาน 12 รอบบิลนับตั้งแต่วันที่สมัคร
   2. รับสิทธิ์โทรฟรีทุกเครือข่ายรอบบิลละ 260 นาที ตลอด 24 ชั่วโมง เฉพาะผู้ใช้บริการที่ใช้รายการส่งเสริมการขายแพ็กเกจ Smartphone More Choice, Smartphone Starter, iPhone หรือ แพ็กเกจที่กำหนดเท่านั้น
 3. อัตราค่าโทรดังกล่าวข้างต้นคิดค่าโทรเป็นนาที (เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที)  
 4. อัตราค่าโทรนอกช่วงเวลา หรือนอกสิทธิ์ของแพ็กเสริมเป็นไปตามอัตราที่กำหนดในรายการส่งเสริมการขายแพ็กเกจหลัก
 5. จำนวนสิทธิ์โทรฟรี ไม่รวมค่าบริการเลขหมายพิเศษ ไม่สามารถยกไปใช้ในรอบบิลถัดไปได้ และไม่สามารถแลกหรือขอคืนเป็นเงินได้
 6. สำหรับผู้ใช้บริการปัจจุบันที่ได้รับสิทธิ์สมัครรายการส่งเสริมการขายนี้ จะต้องมีสถานะปกติ ไม่อยู่ในสถานะระงับการใช้บริการชั่วคราว
 7. กรณีที่ลูกค้ามีส่วนลดโทรฟรีวันเกิด ระบบจะคิดเงินตามอัตราค่าบริการปกติ และ dtac จะคำนวณส่วนลด ณ สิ้นรอบบิล
 8. สามารถตรวจสอบจำนวนนาทีที่ใช้โทร และจำนวนนาทีคงเหลือของแพ็กเสริมโทรทุกเครือข่าย 600 นาที 499 บาท และแพ็กเสริมโทรทุกเครือข่าย 260 นาที 249 บาท กด *121*6#  
 9. สิทธิ์ดังกล่างข้างต้นเฉพาะการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น อัตราค่าบริการดังกล่าวข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 10. อัตราค่าบริการดังกล่าวข้างต้นไม่รวมค่าบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ค่าบริการข้ามแดนอัตโนมัติ บริการ Audio text บริการเลขหมายพิเศษ ค่าบริการเสริมอื่น ๆ นอกเหนือจากสิทธิ์ดังกล่าวข้างต้นและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เช่น ค่าต่อบริการกรณีถูกระงับการให้บริการ ค่าเปลี่ยนแพ็กเกจ เป็นต้น ค่าบริการดาวน์โหลดผ่านผู้ให้บริการแต่ละราย หากผู้ใช้บริการต้องการสมัครใช้บริการเสริม หรือบริการดาวน์โหลดอื่น ๆ ผู้ใช้ต้องศึกษาเงื่อนไขการใช้บริการของผู้ให้บริการแต่ละรายให้ชัดเจนก่อนใช้บริการ
 11. สิทธิพิเศษสำหรับรายการส่งเสริมการขายนี้จำกัดเฉพาะการติดต่อสื่อสารส่วนบุคคลระหว่างโทรศัพท์มือถือไปยังโทรศัพท์เท่านั้น และห้ามนำไปใช้ในการให้บริการ Voice over IP (VoIP) ต่าง ๆ หากปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการนำไปแสวงหาผลประโยชน์ทางธุรกิจ หรือการติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกในเชิงการค้า หรือเข้าสู่บริการอินเทอร์เน็ตซึ่งมีลักษณะที่ขัดต่อกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีต่อประชาชน ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้บริการ และยกเลิกสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยผู้ให้บริการจะเรียกเก็บค่าใช้บริการในอัตราปกติตามจำนวนการใช้งานในแต่ละรอบบิล
 12. รายการส่งเสริมการขายนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ให้บริการกำหนด ผู้ใช้บริการจะต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนเลือกใช้บริการ ได้ที่ โทร.1678 dtac call center (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ทั้งนี้ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และ/หรือเปลี่ยนแปลงรายการได้ตามที่เห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ทราบหากมีการเปลี่ยนแปลง
 13. ให้บริการโดย บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 28 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330