×

ติดต่อเรา

Call Center 1678

plikthai@dtac.co.th

เกี่ยวกับโครงการพลิกไทย

ดีแทคต้องการเป็นส่วนสำคัญในการพลิกสังคมไทยให้น่าอยู่สำหรับทุกคน จึงริเริ่มโครงการ “พลิกไทย” เพื่อเชิญชวนให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคล นำเสนอแนวคิดกิจกรรมที่นำไปสู่การแก้ปัญหาและสร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่ชุมชนใดชุมชนหนึ่งในประเทศไทยอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แนวคิดที่เน้นการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการสาธารณะด้านต่างๆ และเพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ด้านสิทธิของ กลุ่มสตรี เยาวชน ฯลฯ

ดีแทคและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคส่วนต่างๆ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสังคม และส่งเสริมการเรียนรู้อย่างยั่งยืน จะทำการคัดเลือกแนวคิดกิจกรรมจำนวน 10 แนวคิด ที่สามารถปฏิบัติได้จริง และสามารถสร้างประโยชน์แก่สมาชิกส่วนใหญ่ในชุมชน ทั้งในระยะสั้น และระยะยาวในเชิงเศรษฐกิจ สังคม หรือสิ่งแวดล้อม และจะมอบเงินทุนสนับสนุนเบื้องต้น เพื่อให้โครงการสามารถดำเนินการได้

และในขั้นต่อไป ดีแทคจะสร้างพื้นที่ในการทำความดี เพื่อเชื่อมโยงผู้ที่พร้อมให้ความช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่างๆ และผู้ที่ต้องการความ ช่วยเหลือ เป็นสื่อกลางในการระดมทุนสนับสนุนให้แก่โครงการ รวมไปถึงการหาอาสาสมัครที่ต้องการมีส่วนร่วมกับโครงการ เพื่อให้โครงการ สามารถดำเนินการและพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในอนาคต