บริการให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินจาก BLUE MEMBER

รายละเอียดสิทธิประโยชน์ ROADSIDE ASSISTANCE

Emergency Roadside Assistance Services ทั่วประเทศ

บริการให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน

บริการช่วยเหลือฉุกเฉินนี้เป็นการบริการในกรณีที่รถยนต์ของท่านขัดข้องหรือขับเคลื่อนไม่ได้อันเนื่องมาจากรถเสียฉุกเฉิน ในขณะที่ท่านขับรถยนต์อยู่บนท้องถนน การบริการนี้จะให้บริการทุกที่ๆ เกิดขึ้นในประเทศไทย ยกเว้นตามเกาะต่าง ๆ แต่ไม่รวมถึงเกาะภูเก็ตและสมุย

หากรถยนต์ของท่านสมาชิกเสียในขณะที่ขับขี่อยู่บนท้องถนน หรือสถานที่ส่วนบุคคล และการดำเนินการแก้ไขสามารถให้บริการได้ ANYWHERE TO GO จะจัดส่งช่างซ่อมตามที่สมาชิกร้องขอ โดยคุ้มครองค่าแรงและค่าเดินทางของช่างสูงสุด 1,000 บาทต่อครั้ง และให้ความคุ้มครองสูงสุด 1 ครั้งต่อปี ความคุ้มครองจะไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนชิ้นส่วน หรืออะไหล่ (ถ้ามี) ทั้งนี้หากมีค่าใช้จ่ายส่วนเกิน ท่านสมาชิกจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเอง
หากรถยนต์ของท่านสมาชิกไม่สามารถซ่อมแซมบนท้องถนนได้ ANYWHERE TO GO จะทำการจัดหารถยกเพื่อทำบริการยกลากไปยังศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถที่ท่าน ต้องการ และคุ้มครองค่าใช้จ่ายในการยกลากสำหรับระยะทางไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อครั้งของการให้บริการ และคุ้มครอง 1 ครั้ง ต่อปี หากการบริการมีระยะทางเกินกว่า 30 กิโลเมตร ทาง ANYWHERE TO GO จะคิดค่าบริการกิโลเมตรละ 25 บาท หรือเป็นอัตราค่าบริการเหมาจ่าย ทั้งนี้หากมีค่าใช้จ่ายส่วนเกิน ท่านสมาชิกจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเอง
หากท่านสมาชิกไม่สามารถเปิดประตูรถได้ เนื่องจากประตูรถล็อกโดยอุบัติเหตุ ANYWHERE TO GO จะจัดหาช่างกุญแจเพื่อให้ความช่วยเหลือในการเปิดรถ ณ จุดเกิดเหตุ โดยคุ้มครองค่าแรงและค่าเดินทางของช่างสูงสุด 1,000 บาทต่อครั้ง และให้ความคุ้มครองสูงสุด 1 ครั้งต่อปี ทั้งนี้หากมีค่าใช้จ่ายส่วนเกิน ท่านสมาชิกจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเอง
หากรถยนต์ของท่านสมาชิกไม่สามารถขับเคลื่อนได้อันเป็นผลเนื่องมาจากน้ำมันห มดฉุกเฉินขณะขับขี่อยู่บนท้องถนน เมื่อท่านสมาชิกร้องขอ ANYWHERE TO GO จะบริการประสานงานจัดหาเจ้าหน้าที่นำส่งน้ำมัน รวมถึงน้ำมันไม่เกินจำนวน 10 ลิตรต่อครั้งของการบริการเพื่อให้ท่านสามารถขับรถไปยังศูนย์บริการน้ำมันที่อ ยู่ใกล้ต่อไปได้ และให้การดูแล 1 ครั้งต่อปี
หากรถยนต์ของท่านสมาชิกเสียในขณะที่ขับขี่อยู่บนท้องถนน และต้องการคำปรึกษาเบื้องต้น ท่านสมาชิกสามารถติดต่อ ANYWHERE TO GO เพื่อขอคำแนะนำจากช่างรถยนต์ของ ANYWHERE TO GO ได้
ในกรณีที่รถยนต์ของท่านสมาชิกเกิดเสียฉุกเฉินระหว่างการเดินทาง ANYWHERE TO GO จะจัดหาบริการให้ท่านสมาชิกตามสิทธิประโยชน์ดังนี้
  1. จัดหายานพานะอื่น หรือจัดหาบริการเช่ารถยนต์ ตามที่ท่านสมาชิกร้องขอ โดยค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นท่านสมาชิกจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งหมด
  2. บริการจองโรงแรมที่พัก ANYWHERE TO GO จะประสานงานจัดหาและทำการจองโรงแรมที่พักตามที่ท่านสมาชิกร้องขอ
โดยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นท่านสมาชิกจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งหมด
  1. ANYWHERE TO GO จะต้องเป็นผู้ที่จัดการส่งช่างหรือรถยก- ลากให้แก่ท่านสมาชิกเอง หากท่านสมาชิกจำเป็นที่จะต้องเรียกใช้บริการจากผู้ให้บริการอื่น ท่านสมาชิกจะต้องได้รับการยินยอมจาก ANYWHERE TO GO ก่อนการรับบริการ
  2. ANYWHERE TO GO จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย สำหรับการจัดส่งหรือส่งกลับยานพาหนะของท่านสมาชิก และยานพาหนะอื่น ๆ เช่น รถเช่าที่ท่านสมาชิกใช้บริการ

Emergency Medical Assistance ทั่วประเทศ

การบริการฉุกเฉินทางการแพทย์

หากท่านสมาชิกได้รับบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยขณะเดินทาง และต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ ANYWHERE TO GO จะให้บริการดังต่อไปนี้

ANYWHERE TO GO บริการให้คำแนะนำเบื้องต้นด้านการแพทย์ทางโทรศัพท์แก่ท่านสมาชิก
ANYWHERE TO GO จะให้คำแนะนำท่านสมาชิกเกี่ยวกับสถานรักษาพยาบาลเพื่อให้ท่านสมาชิกได้รับการรักษาจากแพทย์ในสถานรักษาพยาบาล
ANYWHERE TO GO ให้บริการประสานงานและดำเนินการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเมื่อมีความจำเป็นทางการแพทย์เพื่อการรักษาพยาบาลที่ดีกว่า โดยการจัดเตรียมยานพาหนะที่เหมาะสมในการเคลื่อนย้ายรวมทั้งบุคลากรและเครื่องมือทางการแพทย์ที่จำเป็นในการเคลื่อนย้ายทั้งหมด
ANYWHERE TO GO ให้บริการประสานงาน และดำเนินการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลับภูมิลำเนาในประเทศไทยเพื่อการพักฟื้น ภายหลังจากที่ผู้ป่วยได้ทำการรักษาตัวในโรงพยาบาล
ทั้งนี้การให้บริการฉุกเฉินทางการแพทย์โดย ANYWHERE TO GO ดังกล่าวข้างต้นในข้อ 1-4 เป็นการให้บริการในรูปแบบประสานงาน และจัดหาเท่านั้น หากมีการใช้บริการ ท่านสมาชิกจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดจากการใช้บริการทั้งหมดเอง