iPhone 7 ที่ดีแทค

iPhone 7
* เบอร์ดีแทครายเดือนที่จะรับสิทธิ์ซื้อเครื่องราคาพิเศษต้องไม่ติดสัญญาซื้อเครื่องราคาพิเศษจากรายการส่งเสริมการขายอื่น
Loading ...
  1. รับส่วนลดค่าเครื่อง เมื่อสมัครหรือมีแพ็กเกจรายเดือน พร้อมชาระค่าบริการรายเดือนล่วงหน้าตามที่กาหนด
  2. ค่าบริการรายเดือนล่วงหน้าที่ชาระยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
  3. ค่าบริการรายเดือนล่วงหน้าที่ชาระจะถูกแบ่งหักเป็นส่วนลดค่าบริการรายเดือน 10 เดือน (ระยะสัญญา 12 เดือน)
  4. จำกัดสิทธิ์ผู้ใช้บริการ 1 หมายเลขบัตรประชาชน สามารถรับสิทธิ์ในการซื้อเครื่องราคาพิเศษได้ไม่เกิน 2 เครื่อง โดย 1 หมายเลข สามารถรับสิทธิ์ได้ 1 เครื่อง เท่านั้น
  5. กรณีผู้ใช้บริการ โอนสิทธิ์ เปลี่ยนแปลง หรือ ยกเลิกบริการก่อนครบกาหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เรียกคืนเงินส่วนลดสาหรับระยะสัญญา 12 เดือน ชาระเงินจานวน 6,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ผู้ใช้บริการได้รับส่วนลดที่มีมูลค่าต่ากว่าส่วนลดเรียกคืนข้างต้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บส่วนลดค่าเครื่องตามจานวนจริงที่ได้รับไปแล้ว
  6. หมายเลขที่รับสิทธิ์แคมเปญต้องไม่มีสัญญาซื้อเครื่องราคาพิเศษจากรายการส่งเสริมการขายอื่น, ส่วนลดแพ็กเกจพิเศษในรายการส่งเสริมการขายย้ายค่ายเบอร์เดิม เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนและแพ็กเกจลด 50%, Share Package, Family Package, Platinum Package ไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
  7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก แก้ไข เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า