SMEs

แพ็กเกจแนะนำ

แนะนำ

Business Prepaid

Business Prepaid

แพ็กเกจค่าโทรศัพท์แบบเติมเงินสำหรับองค์กร ที่ให้องค์กรนำเอารูปแบบระบบเติมเงินมาประยุกต์กับการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของพนักงานในองค์กร
รายละเอียด
dtac SMS

dtac SMS

เครื่องมือสื่อสารที่ช่วยตอบโจทย์ธุรกิจคุณให้ง่ายและสะดวกมากขึ้น ทั้งในรูปแบบการแจ้งข้อมูลข่าวสาร หรือประยุกต์ใช้สำหรับการประชาสัมพันธ์การตลาด
รายละเอียด
Dual Bill

Dual Bill

บริการแยกใบแจ้งชำระค่าบริการจาก (ส่วนองค์กรและส่วนบุคคล) ที่ช่วยให้องค์กรสามารถบริหาร ค่าใช้จ่ายด้านการสื่อสารขององค์กรเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
รายละเอียด