ขอรหัสแสดงตนย้ายเครือข่ายสำหรับนิติบุคคล

*
กรุณากรอกข้อมูล
*
กรุณากรอกข้อมูล
*
รูปแบบเบอร์มือไม่ถูกต้อง
*
รูปแบบอีเมลไม่ถูกต้อง

ส่งเอกสาร (ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 1MB .jpg, .png, .pdf, .jpeg, .gif)

 • หนังสือรับรองบริษัท*

  อัพโหลดเอกสาร
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม*

  อัพโหลดเอกสาร
 • หนังสือมอบอำนาจ

  อัพโหลดเอกสาร
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจลงนาม

  อัพโหลดเอกสาร

เลขหมายที่ต้องการขอรหัสแสดงตน (สูงสุด 100 หมายเลข) กรอกเลขหมายเช่น 0859999999 จากนั้นกด Enter

  จำนวนเบอร์ทั้งหมดที่ระบุ 0 หมายเลข